Om syn.ikia

Tiltak for å bekjempe klimaendringene preger i dag verdensdebatten. Hvor godt verden lykkes med å redusere klimagassutslipp avhenger i stor grad av overgangen til en energieffektiv bygningsmasse med lave utslipp. Befolkningsøkning og økonomisk vekst gir et større behov for nye bygninger. En hovedutfordring er hvordan vi kan øke tilgangen til rimelige boliger samtidig som vi reduserer utslippene.

Energi- og byggesektoren har en viktig rolle å spille i utviklingen mot et nullutslippssamfunn. Bygninger representerer 30% av det globale energiforbruket og 28% av energirelaterte klimagassutslipp i verden (IEA, 2019).

Innovasjonsprosjektet syn.ikia, som er en del av EUs rammeprogram Horizon 2020, involverer 13 partnere fra seks land og har som mål å utvikle bærekraftige nabolag som produserer mer fornybar energi enn de bruker (plussenergi-nabolag) i forskjellige klima, kontekster og markeder i Europa.

I løpet av prosjektperioden skal det utvikles fire reelle plussenergi-nabolag lokalisert i fire forskjellige klimasoner. Disse demonstrasjonsprosjektene vil bli analysert, optimalisert og overvåket, og skal fungere som forbilder for resten av Europa.

Syn.ikias oppdrag er å øke andelen bærekraftige nabolag med overskudd av fornybar energi i forskjellige kontekster, klima og markeder i Europa.

Prosjektet har som mål å oppnå:

  • mer enn 100% energibesparelser sammenlignet med nesten nullenergibygg (NZEB)
  • 90% økning i produksjon av fornybar energi i forhold til NZEB
  • 100% reduksjon av drivhusgasser i forhold til NZEB
  • 10% reduksjon i livssykluskostnader i forhold til NZEB

Syn.ikia skal finne nye løsninger for prosjektering, bygging og effektiv drift av bærekraftige plussenergi-nabolag gjennom integrert energidesign, tiltak for energi- og kostnadseffektivitet, fornybar energi produsert og lagret lokalt, energifleksibilitet, samt effektiv styring og deling av energi. Prosjektet skal øke brukernes samfunnsengasjement og styrke deres innflytelse bl.a. ved hjelp av digitale plattformer. Arbeidet skal drives av høy arkitektonisk kvalitet, forbedret livskvalitet og bevisstgjøring for å endre folks atferd og holdninger til miljøet.

Del dette