Strategi: De 5 S-ene

Vårt overordnede mål er å demonstrere, ved hjelp av innovative løsninger og integrert design av bygg og energiforsyningssystemer, at det gir flere fordeler å oppnå plussenergi-standard på områdenivå sammenlignet med for enkeltbygg. Vi vil oppnå dette med fem hovedstrategier:

SAVE (energisparing)

Redusere nabolagets netto energiforbruk ved hjelp av løsninger basert på en analyse av de totale livsløpskostnadene.

SHAVE (utjevne)

Tilrettelegge for utjevning av topper i energiforbruket gjennom belastningsutjevning, kontroller og energilagring, noe som reduserer omfanget av energiforsyningssystemer, gir økt egenforbruk av fornybar energi og reduserer belastningen på kraftnettet.

SHARE (dele)

Naboene deler på ressurser som energi, infrastruktur og fellesarealer. med naboer.

SHINE (imponere)

Sørge for arkitektur av høy kvalitet, og skape gode inne- og utemiljøer samt løsninger som gjør både beboerne og lokalsamfunnet stolte av nabolaget sitt.

SCALE (skalere)

Dra nytte av ringvirkningene fra prosjektet for å gjenskape løsningene på europeisk nivå.

Del dette